Дотоод сургалт

Цэц зам пласт "ХХК" -ын  ISO9001:2015 Стандарт хэрэгжүүлж байгаатай холбогдуулан ажилтнуудаа ЧУТ-ын мэдлэг олгох сургалтанд хамруулав.

Зурагнууд: